Participatie

Een mooie speelplek draagt bij aan de waardering van de eigen leefomgeving. Ontwerpen van speelruimte is onze specialiteit, maar dat doen we niet voor onszelf. Daarom betrekken wij graag kinderen, ouders en omwonenden actief bij ontwikkelingen. Ook andere zaken die spelen rondom een speelplek kan zo’n traject vaak tackelen. Dit creëert veel draagvlak in de buurt en maakt de speelruimte echt van de kinderen zelf.

Kinderparticipatie

Om wat voor speelruimte het ook gaat, het belangrijkste zijn de kinderen die er spelen. Zij zijn daarom onze belangrijkste doelgroep. Wij willen hen zo veel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van speelruimte. Het moet een speelplek worden waar zij naar hartenlust kunnen spelen, waar zij hun eigen spel kunnen maken, een ruimte die echt hun plek wordt.

Ouders / omwonenden

Ook de input van ouders en omwonenden is belangrijk bij de ontwikkeling van speelruimte.
Degenen die in de directe omgeving van speelruimte wonen, vormen een groot deel van het sociaal toezicht en zijn ook degene soms overlast ervaren. Door hen actief bij het planproces te betrekken en hen een stem te geven, stellen zij zich meer open voor ontwikkelingen.

In een participatieproces kan ook bewustwording gecreëerd worden. Welke ruimte geven we kinderen om buiten te spelen, letterlijk en figuurlijk? Welke risico’s mogen kinderen lopen, wettenlijk en sociaal maatschappelijk? Daarnaast kunnen ouders en bewoners ook een rol spelen bij de realisatie of in het beheer en onderhoud. Ook hier in kunnen we voorzien in begeleiding of advies.

Beroepskrachten

Naast leerkrachten en pedagogische medewerkers zijn ook ambtenaren en terreinbeheerders de beroepskrachten waar wij mee samenwerken. Zij hebben meestal een goede kennis van de wereld van spelen. Ook weten zij vanuit hun vak vaak wat goed is voor kinderen en hun ontwikkeling.
Vaak zijn de beroepskrachten ook de opdrachtgever. Maar hun rol kan verschillen. De ene opdrachtgever wil de eindregie hebben, een ander houdt zich meer op de achtergrond.

Bepaal als opdrachtgever de kaders, schakel een onafhankelijk ontwerper/adviseur in en laat hem samen met anderen een (her)inrichtingsplan ontwikkelen. Dit maakt de draagkracht voor nieuwe plannen veel groter zorgt voor veel minder bezwaren. Voor de realisatie kan u bij meerdere partijen een offerte opvragen. Omdat deze partijen voor hetzelfde ontwerp een prijs aanbieden, zijn hun offertes veel beter te vergelijken. Onze ervaring: investeren aan de voorkant is besparen aan de achterkant.

Inventariseren

Bij een herinrichting zijn verschillende partijen betrokken bij de vorming van de visie. Samen gaan zij in gesprek over alle wensen en ideeën om zo een goed toekomstbeeld te schetsen voor de speelplek. Dit is een mooie basis voor een goed Programma van Eisen (PvE) en Programma van Wensen (PvW).

Creëren

Graag ontwerpen wij samen met anderen. Vanuit een eerste concept is het eenvoudig om samen een ontwerp verder invulling te geven. Aan de hand van een overleg, maar vaker nog door letterlijk de schetsrol mee te nemen. Door hen écht een stift te geven wordt een speelplek ‘hun plek’. 

Informeren

Op een inloop- of presentatiemoment biedt alle betrokkenen de mogelijkheid zich te laten informeren over de plannen. Voor inrichting van speelplaatsen, werkt een inloopmoment erg prettig. Het biedt veel ruimte voor één-op-één gesprekken en geeft ook meer ruimte aan kinderen om zich te verdiepen in de nieuwe speelplek en vragen te stellen.

Ieder project is uniek. Dat betekent ook dat we participatie op het project afstemmen. Hiervoor hebben wij verschillende werkmethoden om tot een goed inrichtingsplan te komen samen met gemeenten, besturen (schoolbestuur of speeltuinbestuur), ouders, omwonenden en de belangrijkste spelers: de kinderen!

Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever, inhoud en schaal van het project en de budgetten, kijken we hoe we de participatie het beste bij het project kunnen invullen. Daarbij is een groot onderscheid in de zeggenschap. Mogen participanten hun mening geven, voorkeur uitspreken of krijgen ze beslissingsbevoegdheid? En wat is hierin de rol van de opdrachtgever en de ontwerper?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, neem dan gerust contact op of maak een vrijblijvende afspraak.